Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Definisjoner

Inkluderende design blir noen ganger brukt synonymt med to andre begreper: «universell utforming» og «design for alle». Alle tre har samme formål og hensikt, men har ulik opprinnelse og brukes i forskjellige deler av verden.

Inkluderende design

Definert i 2000 av den britiske regjeringen som «"Produkter, tjenester og omgivelser som inkluderer behovene til et størst mulig antall forbrukere."». Begrepet har en historie som går tilbake til de sosiale idealene som oppstod i Europa etter annen verdenskrig om et helsevesen og boliger for alle. Inkluderende design som begrep benyttes som oftest i Europa og strekker seg lengre enn til eldre og uføre ved også og at det også omfatter andre ekskluderte grupper.

Universell utforming

Begrepet kommer opprinnelig fra USA og brukes nå i stor utstrekning i USA, Japan og hele stillehavsregionen. Det hadde sitt utspring i et sterkt fokus på nedsatt funksjonsevne i forhold til bygg og omgivelser, som ble drevet frem av tilrettelegging for et stort antall skadde veteraner fra Vietnamkrigen. Prinsippene om universell utforming ble hentet fra the Civil Rights Movement som lovte «"Fullstendig og jevnbyrdig bruk ... av varer og tjenester.»" Dette har vært drivkraften til å etablere amerikansk lovgivning omkring eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming defineres i Norge som: 

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. (Basert på FN-konvensjonen)

Design for alle

Begrepet «”Design for alle"» er nært tilknyttet inkluderende design og startet opprinnelig med å se på tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men har etter hvert utviklet seg til å bli en strategi for inkluderende hovedløsninger som er bedre for alle. Den europeiske kommisjonen understreker at det dreier seg om å sørge for at omgivelser, produkter, og tjenester kan benyttes av alle, uavhengig av alder og funksjonsevne, i forskjellige situasjoner og under ulike forhold. Begrepet benyttes i stor utstrekning i Sentral-Europa og særskilt i Skandinavia. Det finnes også andre begreper som brukes i variasjon med, og i tilknytning til inkluderende design. Noen av disse er brukermedvirkning (Co-design), brukerfokusert design og design for alle aldersgrupper (Transgenerational Design). Vennligst sjekk ordlisten for mer informasjon